Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Var­dag­lig svens­ka 1 och Var­dag­lig svens­ka 2 är två böc­ker för alla som behö­ver sys­te­ma­tisk trä­ning av de van­li­gas­te svens­ka orden, fra­ser­na och uttryc­ken. I Var­dag­lig svens­ka 1 är övning­ar på 200 ord­fa­mil­jer (sub­stan­tiv, verb och adjek­tiv) inte­gre­ra­de med gram­ma­tik och ord­bild­ning. Den språk­li­ga nivån lig­ger strax över nybör­jar­ni­vån i svens­ka, A2/B1 enligt GERS. I Var­dag­lig svens­ka 2 trä­nar man sedan på oli­ka fra­ser och uttryck. Urva­let av des­sa har gjorts med utgångs­punkt i de 200 ord­fa­mil­jer­na i bok 1. Den språk­li­ga nivån lig­ger strax över nybör­jar­ni­vån i svens­ka, B enligt GERS.

Böc­ker­na är avsed­da för:

  • nyan­län­da i svens­ka skolan
  • stu­di­e­va­na ele­ver på sfi C och de fles­ta på sfi D (Var­dag­lig svens­ka 1) respek­ti­ve sena­re delen av sfi D (Var­dag­lig svens­ka 2)
  • sva grund
  • kurs­del­ta­ga­re på oli­ka kur­ser i yrkessvenska
  • stu­den­ter i svens­ka utomlands
  • alla som behö­ver repe­te­ra eller trä­na mer på grun­der­na i svenska.

Insik­ten om ord­för­rå­dets bety­del­se för fram­gång i stu­di­er och på arbets­mark­na­den har ökat på sena­re tid. Des­sa böc­ker erbju­der en genom­tänkt, struk­tu­re­rad ord- och fras­trä­ning, där även gram­ma­ti­ken får utveck­las och auto­ma­ti­se­ras i ett givet sammanhang.

De ord man trä­nar i Var­dag­lig svens­ka ingår i den fre­kvens­ba­se­ra­de Kel­ly-lis­tan. Att den är fre­kvens­ba­se­rad inne­bär att den är ska­pad uti­från en stor text­kor­pus, 25 mil­jo­ner svens­ka ord.

Här på läro­med­lets webb­plats – www.vardagligsvenska.se – finns

Ylva Olaus­son är läro­me­dels­för­fat­ta­re, lära­re i svens­ka som and­ra­språk och fil.mag. På Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har hon tidi­ga­re gett ut For­mell svens­ka – fre­kven­ta ord, novell­se­ri­en Hand i hand och boken Kort och lätt. Våren 2022 utkom­mer Skolprak­tik och Vårdprak­tik.

Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer