Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Vardaglig svenska 2
– fraser och uttryck

Utkom i februari 2021

Var­dag­lig svens­ka 2 – fra­ser och uttryck är en bok för alla som behö­ver sys­te­ma­tisk trä­ning av van­li­ga svens­ka fra­ser och uttryck. Urva­let av fra­ser och uttryck har gjorts med utgångs­punkt i de 200 ord­fa­mil­jer som pre­sen­te­ras i boken Var­dag­lig svens­ka 1. Den språk­li­ga nivån mot­sva­rar B-nivån enligt GERS.

Boken är avsedd för:

  • nyan­län­da i svens­ka skolan
  • sena­re delen av sfi D
  • sva grund
  • kurs­del­ta­ga­re på oli­ka kur­ser i yrkessvenska
  • stu­den­ter i svens­ka utomlands
  • alla som behö­ver trä­na på grun­der­na i svenska.

Var­dag­lig svens­ka 2 inne­hål­ler 20 kapi­tel som vart och ett inleds med tio fre­kven­ta ord, vil­ka sedan ingår i de fra­ser och uttryck som pre­sen­te­ras i kapit­let. Forsk­ning visar att ordin­lär­ning blir mer effek­tiv om man vid trä­ning av ett nytt ord sam­ti­digt lär sig fra­ser och uttryck där ordet ingår. Den­na bok erbju­der en genom­tänkt, struk­tu­re­rad ord- och fras­trä­ning, där även gram­ma­ti­ken får utveck­las och auto­ma­ti­se­ras i ett givet sammanhang.

Här på läro­med­lets webb­plats finns snart

Bläddra i ett smakprov

Köp boken

Som pri­vat­kund köper du Var­dag­lig svens­ka i din loka­la bok­han­del. Eller bestäl­ler på nätet:
Köp Var­dag­lig svens­ka 2 hos Adli­bris
Köp Var­dag­lig svens­ka 2 hos Bokus
Eller beställ i någon annan nätbokhandel.

Vardaglig svenska 2 – fraser och uttryck