Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Test

Här finns ett dia­gnos­tiskt test i pdf-for­mat till Var­dag­lig svens­ka 1. Det är ett test base­rat på de 200 orden med famil­jer som ingår i boken. Lad­da ner det genom län­ken nedan:

Gör testet och kon­trol­le­ra sedan ditt resul­tat mot facit nedan. Där­ef­ter kan du själv bestäm­ma om du behö­ver boken.