Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Vardaglig svenska 1
– frekventa ord med familjer

Var­dag­lig svens­ka 1 – fre­kven­ta ord med famil­jer är en bok för alla som behö­ver sys­te­ma­tisk trä­ning av de van­li­gas­te svens­ka orden. I boken är övning­ar på 200 ord­fa­mil­jer (sub­stan­tiv, verb och adjek­tiv) inte­gre­ra­de med gram­ma­tik och ord­bild­ning. Den språk­li­ga nivån lig­ger strax över nybör­jar­ni­vån i svens­ka, A2/B1 enligt GERS.

Boken är avsedd för:

  • nyan­län­da i svens­ka skolan
  • stu­di­e­va­na ele­ver på sfi C och de fles­ta på sfi D
  • del­kurs 1 på sva grund
  • kurs­del­ta­ga­re på oli­ka kur­ser i yrkessvenska
  • stu­den­ter i svens­ka utomlands
  • alla som behö­ver repe­te­ra grun­der­na i svenska.

Insik­ten om ord­för­rå­dets bety­del­se för fram­gång i stu­di­er och på arbets­mark­na­den har ökat på sena­re tid. Den­na bok erbju­der en genom­tänkt, struk­tu­re­rad ord­trä­ning, där även gram­ma­ti­ken får utveck­las och auto­ma­ti­se­ras i ett givet sammanhang.

De ord man trä­nar i Var­dag­lig svens­ka 1 ingår i den fre­kvens­ba­se­ra­de Kel­ly-lis­tan. Att den är fre­kvens­ba­se­rad inne­bär att den är ska­pad uti­från en stor text­kor­pus, 25 mil­jo­ner svens­ka ord.

Här på läro­med­lets webb­plats finns

Bläddra i ett smakprov

Köp boken

Som pri­vat­kund köper du Var­dag­lig svens­ka i din loka­la bok­han­del. Eller bestäl­ler på nätet:
Köp Var­dag­lig svens­ka 1 hos Adli­bris
Köp Var­dag­lig svens­ka 1 hos Bokus
Eller beställ i någon annan nätbokhandel.

Vardaglig svenska 1 – frekventa ord med familjer